Aktualnie zajmujemy się...

  • Zarząd NZZP UKSW wspólnie z przdstawicielami Pracodawcy prowadził prace nad wprowadzeniem zmian do Regulaminu Pracy UKSW
  • Zarząd NZZP UKSW wspólnie z drugim Uczelnianym Związkiem Zawodowym prowadził selekcję oferentów, negocjacje oraz finalnie doprowadził do podpisania umowy o wprowadzeniu dla Pracowników i ich rodzin dobrowolnych, odpłatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Zarząd NZZP UKSW przedstawił pisemnie JMR swoje stanowisko dotyczące stosowania w praktyce art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym z późniejszymi zmianami dotyczące okresu zatrudnienia na stanowisku Adiunkta osób nie posiadających stopnia doktora habilitowanego. 
  • Zarząd NZZP UKSW zwrócił się do Władz Uczelni z pytaniem o planowaną wysokość czesnego  za dzieci Pracowników UKSW które miały by uczęszczać do Przedszkola UKSW oraz oto czy przewidziane są dla ich rodziców będących Pracownikami Uczelni zniżki.
  •  Zarząd NZZP UKSW wspólnie z drugim Uczelnianym Związkiem Zawodowym wniosły szereg uwag do nowego projektu systemu ocen pracowników naukowych. Na specjalnie zwołanej Komisji Organizacyjno - Regulaminowej większośc uwag zgłoszonych przez Związki Zawodowe zostały przyjęte.