Pisma do Rektora UKSW

Najważniejsze pisma które dotychczas skierowaliśmy na ręce Jego Magnificencji Księdzia Rektora

1).   22 stycznia 2013 zawiadomienie Pracodawcy o powstaniu NZZP na UKSW.

2).   25 luty 2013 przekazanie postanowienia Sądu o wpisaniu NZZP UKSW do KRS.

3).   5 marca 2013 wnioski o umożliwienie uczestnicwa przedstawicielom związku w posiedzeniach Senatu UKSW oraz pracach Komisji do Spraw Socjalnych.

4).  14 marca 2013 nasz związek zwrócił uwagę o nie przestrzeganiu obowiązujących na UKSW autonomicznych źrodeł prawa pracy, a w szczególnosci regulaminu premiowania i co za tym idzie zdaniem związku nie legalnego pozbawiania pracowników części lub całości premii regulaminowych.

5).  19 marca 2013 prośba o przekazanie związkowi informacji dotyczących planowanych przesunięć kadrowych oraz możliwej redukcji zatrudnienia na UKSW.

6).   5 kwietnia 2013 NZZP UKSW ponownie wyraził swoje wątpliwości i opinię co do zgodności z obowiązującym prawem i istniejących na uczelni sytuacji nie przyznawania pracownikom UKSW części lub całości premi regulaminowych.

7).  10 kwietnia 2013 ponowne pismo w sprawie dołączenia przedstawiciela związku do Komisji Socjalnej UKSW.

8).  18 kwietnia 2013 nasz związek zażądał dokladnej informacji dotyczącej aktualnego stanu środków i realizowanych wypłat  z  ZFSŚ UKSW.

9).   24 kwietnia 2013 zapytanie dotyczące kiedy i w jaki sposób planowane jest wykożystanie dodatkowych środków celowych z MNiSW na podwyżki dla pracowników.

10). 14 maja 2013 stanowisko NZZP UKSW w sprawie załącznika numer 4 do statutu UKSW (kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich).

11). 20 maja 2013 odpowiedź dotycząca negocjacji w sprawie zwolnień grupowych.

12). 23 maja 2013 odpowiedź i pytania szczegułowe dotyczące zawiadomienia naszego związku przez Rektora UKSW o konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych.

13). 23 maja 2013 wspólne stanowisko obu związków zawodowych działających na UKSW dotyczące planowanych na UKSW zwolnień grupowych.

14). 29 maja 2013  kolejne pismo uściślające stanowisko naszego związku w sprawie  załącznika numer 4 do statutu UKSW (kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich).

15). 4 czerwca 2013  wniesienie uwag szczegółowych,  dotyczących pierwszego spotkania poświęconego planowanym zwolnieniom grupowym na UKSW.

16). 4 czerwca 2013  stanowisko NZZP UKSW dotyczące wprowadzenia naszych postulatów dotyczących łagodzenia skutków planowanych zwolnień grupowych.

17). 11 czerwca 2013  w ramach przygotowań do negocjacji w sprawie nowych regulaminow pracy, płacy i premiowania związek wniósł o ujawnienie danych o zarobkach pracowników UKSW z podzialem na grupy pracownicze oraz jednostki organizacyjne (bez ujawniania nazwisk ) w trybie informacji publicznej.

18). 17 czerwca 2013 kolejny wniosek związku o pilne zorganizowanie spotkania i ustalenia zasad podziału dotacji podstawowej z MNiSW (podwyżki wynagrodzeń na rok 2013/14).

19). 20 czerwca 2013 pytania szczegółowe dotyczące podziału otrzymanej przez UKSW kwoty 7 680,5 tys zł. w ramach podniesienia Uczelni dotacji podstawowej przez MNiSW.

20). 3 lipca 2013 nasz związek złożył kompletny projekt procedury przeciwdziałania mobbingowi na UKSW oraz zawnioskował o powołanie stałej komisji antymobbingowej na naszej Uczelni.

21). 8 sierpnia 2013 w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych, Zarząd NZZP złożył pisemnie uwagi i zastrzeżenia dotyczące nowo projektowanej Uchawały Senatu UKSW ws. projektu zmian Załącznika nr. 4, dotyczącego kryteriów i trybu dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

22). 19 września 2013r. Zarząd NZZP UKSW zwrócił się z pisemną z prośbą o wyjaśnienie przyczyn pominięcia naszego związku w konsultacjach dotyczących wprowadzania projektu Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie. Wskazane zostały zauważone nieprawidłowości, zarówno w samej ankiecie jak i dotychczasowym sposobie jej konsultowania. Zgłoszono także trzy postulaty dotyczące m.in. wprowadzenia pełnej jawności oraz wyczerpującego informowania pracowników o samym projekcie jak i o spodziewanych efektach które ma ostatecznie przynieść.

23). 19 września 2013r. zapytaliśmy jakie będą dalsze losy złożonego przez nas 3 lipca, kompletnego projektu wewnętrznych regulacji antymobbingowych dla UKSW oraz wniosku o powołanie, działających społecznie Komisji Antymobbingowej i Męża Zaufnia.

24). 24 września 2013r. wyraźiliśmy nasze obiekcje dotyczących poprawności formalnej i faktycznego obowiązywania zarządzenia nr. 50/2013 JM Rektora UKSW.

25). 9 października 2013r. NZZP UKSW i KZ NSZZ Solidarność  złożyły wspólnie do Władz UKSW wniosek o pilne zorganizowanie spotkania informacyjnego. Na otwartym dla pracowników administracji UKSW spotkaniu zostały by  przedstawione, aktualnie założone cele do osiągnięcia w ramach wdrażanego programu Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie. Liczymy, że spotkanie to pomoże wyjaśnić, narastające wśród pracowników administracji wątpliwości.

26). 7 stycznia 2014r. Zarząd NZZP UKSW zwrócił się z wnioskiem do Władz Uczelni o udostępnienie w trybie informacji publicznej, danych o zarobkach na UKSW w 2013 roku celem przygotowania się do negocjacji ws. podziału dotacji podstawowej w 2014 roku.

27). 8 stycznia 2014r. Zarząd NZZP UKSW w związku z brakiem odpowiedzi na pismo złożone 24.09.2013 zwrócił się z ponownym zapytaniem i uwagami co do wątpliwości Związku względem poprawności formalnej i skutków prawnych niesionych przez  zarządzenie nr. 50/2013.

28). 8 stycznia Zarząd NZZP UKSW wyraził swoje zaniepokojenie przedłużającym się procedowaniem oraz ponownie zapytał o dalsze losy złożonego przez Związek 3 lipca 2013 kompletnego projektu wewnętrznych regulacji antymobbingowych.

29).16 stycznia 2014r. wyraziliśmy pisemnie gotowość do podjęcia rozmów z Władzmi UKSW w sprawie podziału zwiększonej dotacji podstawowej w 2014 roku z MNiSW. Zadeklarowaliśmy chęć ponownego zinterpretowania i wspólnego przepracowania dotychczasowych zasad wypłacania pracownikom w tym ewentualnych wykluczeń.

30).16 stycznia 2014r. Zarząd Związku odnosząc się do odpowiedzi którą otrzymaliśmy ws. naszych wątpliwosci zgłoszonych względem Zarządzenia nr 50/2013, wniósł o uściślenie i podanie konkretnej daty do kiedy pracownicy UKSW otrzymają zwrot należnych im dodatków za rok 2013.

31). 22 stycznia 2014r. zgłosiliśmy  kolejne uwagi wraz z uzasadnieniem do przedłożonego nam w ramach drugich konsultacji projektu Załącznika nr. 4 statutu UKSW (kryteria i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich).

32).14 luty 2014r. NZZP UKSW oraz KZ NSZZ Solidarność złożyły wspólne stanowisko ws. proponowanego przez Pracodawcę nowego regulaminu premiowania pracowników administracyjnych.

33). 21 luty 2014r. NZZP UKSW oraz KZ NSZZ Solidarność przedstawiły ponownie, wspólne stanowisko ws. proponowanego przez Pracodawcę nowego regulaminu premiowania pracowników administracyjnych.

34). 26 luty 2014r. Zarząd NZZP UKSW złożył w ramach konsultacji, szczegółowe uwagi dotyczące projektu Zarządzenia Rektora UKSW dotyczącego wprowadzenie procedury zapobiegania zachowaniom niepożądanym, dyskryminującym i mobbingowi.

35). 9 maj 2014r. Zarząd Związku przedstawił  swoje stanowisko ws. obecnego kształtu oraz zasadności wprowadzenia Zarządzenia Nr. 31/2014 dotyczącego Procedury zapobiegania mobbingowi, zachowaniom dyskryminującym i niepożądanym na UKSW.

36). 28 lipca 2014r. Zarząd NZZP UKSW  wspólnie z KZ NSZZ Solidarność ustalił z Władzami Uczelni porozumienie ws. ogólnouczelnianych. Porozumienie dotyczyło m.in.: Współtworzenia w uzgodnieniu z ZZ UKSW nowego Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników UKSW, nowego Regulaminu ZFŚS UKSW a także wdrożenia regulaminu procedury Antymobbingowej, oraz prowadzenia wspólnych prac nad nowym Statutem UKSW.

37). 6 czerwca wniosek Zarządu NZZP UKSW do Władz Uczelni o jak najszybsze uzgodnienie zasad podziału zwiększonej dotacji z MNiSW w 2014 roku.

38). 16 września 2014r. Zarząd Związku przekazał do JMR UKSW swoje uwagi dotyczące Regulaminu Antymobbingowego UKSW.

39). 24 września 2014r. Zarząd NZZP UKSW porozumiał się z Władzami Uczelni ws. uchwalenia przepisów przejściowych dotyczących Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników UKSW na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo i Szkolnictwie Wyższym. 

40). 27 paździenika Zarząd NZZP UKSW wspólnie z NSZZ Solidarność złożył uwagi końcowe do Regulaminu Ocen Okresowych Pracowników UKSW.

41). 30 marca 2015r. Zarząd Związku wspólnie z KZ NSZZ Solidarność porozumiały się z Władzami Uczelni ws. Regulaminu premiowania Pracowników niebędących nauczycielmi akademickimi. 

42). 30 marca 2015 Zarząd NZZP UKSW i KZ NSZZ Solidarność prozoumiały się z Władzami Uczelni ws. Określenia okresu rozlizeniowego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

43). 15kwietnia 2015r. Zarząd NZZP UKSW zgłosił dwie kandydatury Pani dr. Anny Redy-Ciszewskiej i Pana dr Marcina Wielca na funkcję męża zaufania.

44). 15 kwietnia 2015r. Zarząd NZZP UKSW wniósł do JMR UKSW wniosek o przeprowadzenie w trybie uzgodnionym, wyborów 7 maja 2015r. Mężów Zaufania                       i Społecznych Inspektorów Pracy. 

45). 27 kwietnia 2015r. Zarząd NZZP UKSW przedstawił do wiadomości Władzą Uczelni Regulamin Wyborów Społecznego Inspektora Pracy.

46). 13 maja 2015r. Zarząd NZZP UKSW wystąpił do JMR UKSW o jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji ws. podziału dotacji podstawowej z MNiSW w 2015r.

47). 10 czerwca 2015r. Zarząd NZZP UKSW przedstawił swoje uwagi dotyczące otrzymanego projektu podziału dotacji przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń Pracowników w 2015r.

48). 10 września 2015r. Zarząd NZZP UKSW wniósł do Władz Uczelni pisemny wniosek o jak najszybsze wprowadzenie w życie nowego Regulaminu Pracy UKSW podpisanego ze ZZ UKSW dnia 24 kwietnia 2015r.

49). 16 grudnia 2015r. Zarząd Związku zożył do Władz UKSW wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Uczelni na wniosek i  dotyczących Pracowników Biblioteki Wydziałowej Wydziału Prawa i Administracji.

50). 4 kwietnia 2016r. Zarząd NZZP UKSW przedstawił pisemnie JMR UKSW swoje stanowisko dotyczące stosowania w praktyce art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym z późniejszymi zmianami dotyczące okresu zatrudniania na stanowisku Adiunkta osób nie posiadających stopnia doktora habilitowanego. 

51). 14 czerwca 2016r. Zarząd NZZP UKSW zwrócił się do Władz Uczelni z pytaniem o planowaną  wysokość czesnego  za dzieci Pracowników UKSW które miały by uczeszczać do Przedszkola UKSW oraz o to czy przewidywane są dla ich rodziców będacych Pracownikami Uczelni stosowne zniżki.

52). 9 sierpnia NZZP UKSW i KZ NSZZ Solidarność złożyły do JMR wspólną listę swoich przedstawicieli do nowej Komisji Socjalnej UKSW.

53). 7 listopada 2016r. stanowisko Zarządu NZZP UKSW ws. projektu Regulaminu przyznawania nagród Rektora Nauczycielom akademickim oraz ws. projektu Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród dla Pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 

54). 13 grudnia 2016r. przedstawiliśmy wspólne stanowisko Zarządu NZZP UKSW oraz NSZZ Solidarność ws. przedstawionych przez Pracodawcę propozycji zmian w Regulaminie ZFŚS UKSW. 

55). 12 stycznia 2017r. Zarząd NZZP UKSW złożył do JMR wniosek o ujawnienie w trybie informacji publicznej informacji o zarobkach pracowników Uczelni bez ujawniania nazwisk. 

56). NZZP UKSW aktywnie uczestniczyło w pracach komisji Statutowej UKSW składając szereg uwag do nowego Statutu Uczelni uchwalonego przez Senat 23 marca 2017.

57). 20 marca 2017r. Zarząd NZZP wspólnie z KZ NSZZ Solidarność złożyły pisemne uwagi do projektu uchwały ws. zasad udzielania urlopów Pracownikom naukowym.

58). 4 i 11 kwietnia 2017r. Zarząd NZZP złożył uwagi dotyczące projektu Uchwały o pensum dydaktycznym Nauczycieli Akademickich i zasad jego rozliczania.

59). 20 kwietnia 2017r. Zarząd NZZP UKSW wspólnie z KZ NSZZ Solidarność złożyły uwagi i propozycje zmian dotyczące aktualnie obowiązującego Regulaminu Pracy UKSW.

60). 20 kwietnia 2017r. Zarząd NZZP UKSW wraz z KZ NSZZ Solidarność wniosły o rewizję Zarządzenia JMR Nr.: 17/2017 z dnia 6.04.2017 dotyczącego wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademicim 2017/2018.

61). 26 kwietnia 2017r. Zarząd NZZP UKSW podpsiał z JMR porozumienie dotyczące: Regulaminu systemu oceny okresowej pracowników nie bedących nauczycielami akademickimi. 

62). 29 czerwca 2017r.  Zarząd NZZP UKSW wraz z KZ NSZZ Solidarność  wniosły uwagi w trybie konsultacji do regulaminu ZFŚS.

63). 21 grudnia 2017r.  Zarząd NZZP UKSW wraz z KZ NSZZ Solidarność wniosły szereg uwag do nowego projektu systemu ocen pracowników naukowych. Na specjalnie zwołanej Komisji Organizacyjno - Regulaminowej większość uwag zgłoszonych przez Związki Zawodowe zostało przyjętych.  

64). 18 stycznia 2018r.  Zarząd NZZP UKSW wystąpił do JMR o ujawnienie w trybie informacji publicznej danych o zarobkach brutto pracowników uczelni za rok 2017 (bez ujawniania nazwisk) z podziałem na grupy pracownicze (zaszeregowanie).

65). 24 kwietnia 2018 Zarząd NZZP UKSW przedstwił ponownie JMR  pisemne stanowisko Związku dotyczące pracownków naukowych zatrudnionych na stanowisku Adiunkta a nie posiadających stopnia doktora habilitowanego.

66). 03 września 2018 Zarząd NZZP UKSW wraz z KZ NSZZ Solidarność wystąpił do JMR o przystąpienie UKSW do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

67). 18 września 2018 Zarząd NZZP UKSW wraz z KZ NSZZ Solidarność wystąpił do JMR o udział z głosem doradczym Związków Zawodowych w projektach restrukturyzacyjnych w związku z wdrożeniem nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. 

68). 10 października 2018 Zarząd NZZP wraz z KZ NSZZ Solidarność przekazał odpowiedź do JMR w sprawie pisma Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącego procedur antydyskryminacyjnych  w UKSW oraz przypadków molestowania seksualnego w naszej Uczelni.

69). 03 grudnia 2018  Zarząd NZZP  wystapił do JMR z wnioskiem o możliwie pilne zlecenia działań do przywrócenia bankomatu na kampusie przy ul. Dewajtis 5.

 

 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach